සූවිසි මහ ගුණය | පිරිවෙණ

සූවිසි මහ ගුණය – රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල ස්වාමීන්වහන්සේ

තෙරුවන් ගුණ සූවිස්ස සම්බන්ධයෙන් දත යුතු කරුණු සූත්‍රාභිධර්මවිනය සංඛ්‍යාත පිටකත්‍රයෙහි හා අටුවා ටීකාවල විසිර පවතිනවා මිස එක් තැනක නැත. එබැවින් ඒවා සොයා බලා තේරුම් ගැනීම මහ පඬිවරයකුට ද ලෙහෙසි නැත…. read more »

Sidebar