කායගතාසතිය | පිරිවෙණ

මහා සතිපට්ඨානය – කායගතාසතිය

තමාගේ කය ගැන යම් ඡනද රාගයක් අැත්ද, අනවශ්‍ය අැලීමක් අැත්ද, ඒම ඡනද රාගය දුරැ කරන්න මේ කර්මස්තානය හේතු වේවා..! දේශකයාණන් වහන්සේ: පුජණිය තපෝවනයේ සුමේධ ස්වාමින්වහන්සේ  

Sidebar