අර්ධ උපෝසථය | පිරිවෙණ

පූර්ණ උපෝසථය සහ අර්ධ උපෝසථය

උපෝසථ සීලයන් සමාදන් වීමේදී පලමුව උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට තෙවරක් නමස්කාර කර තිසරණ සමාදන් වී තමා කැමති සීලය නිවැරදිව උච්චාරණය කර කියා සමාදන් විය යුතු ය. උපෝසථ සීලයක් සමාදන් ව… read more »

Sidebar