පාළි පාඨ මඤජරි (නවීන භාගය) – කහදමෝදර චන්ද්‍ර කිර්ති ශ්‍රී පියරත්න ස්ථිවිර

Sidebar