භාවනා

බුදුගුණ අනන්තයි අප්‍රමාණයි

මා ඔබ සරණ ගිය ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජානන්වහනසේ  1 ) සෝ භගවා ඉතිපි අකම්පිතෝ :- කිසිවකට ත් කම්පා නො වන හෙයින් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ‛අකම්පිත’ වන සේක.  2 ) සෝ භගවා… read more »

අරහං සම්මා සම්බුදු ගුනය.

෴.අරහතො.෴ ( 01 )අරහං සම්මා සම්බුදු ගුනය.නමෝ තස්ස භගවතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස සෝ භගවා ඉතිපි අරහං. 🌺 ෴….🏵️….෴🌺 ෴.කෙලෙස් සතුරන නසා.මිඳීමට අපහසුම සංසාර චක්‍රයේ අර සිඳ දමා.හැම ලෝ වාසීන්ගේ අාමිෂ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට සුදුසු රහසිනිදු… read more »

සම්මා සම්බුද්ධෝ සම්බුදු ගුනය.

෴. සො භගවා ඉතිපි සම්මා සම්බුද්ධෝ .෴ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස “සම්මා සම්බුද්ධ සද්ධම්මසම්මා සම්බුද්ධ දේශනාසම්මා සම්බුද්ධ ඤ්යෙයස්සසම්මා සම්බුද්ධ තේ නමො” 🌺 ෴….🏵️….෴🌺 ෴. අවබෝධ කලයුතු උතුම්ම දේ වන අපහසුම… read more »

විජ්ජාචරණසම්පණ්ණෝ සම්බුදු ගුනය

෴ සො භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණසම්පණ්ණෝ ෴ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස “විජ්ජාචරණ සම්පණ්නං – තිස්සෝ විජ්ජා පකාසිතොපඤ්ච විජ්‍ජා අට්ඨදස – චරණන්තං නමාමහං” 🌺 ෴….🏵️….෴🌺 ෴. අෂ්ඨ විද්‍යාවන්ගෙන් හා පසලොස් චරන ධර්මයන්ගෙන්ද… read more »

සුගත සම්බුදු ගුනය

෴. සො භගවා ඉතිපි සුගතො .෴ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස “සුගතත්ථා සුගත්තත්ථා – සෝභනා යස්ස වා ගතීගතත්තා සුන්දරං ඨානං – සුගතෝ නාම තේ 🌺 ෴….🏵️….෴🌺 🏵️ අසූවක් අනු ව්‍යඤ්ජනයන්ගෙන් හා දෙතිසක්… read more »

ලෝකවිදූ සම්බුදු ගුනය

෴. සො භගවා ඉතිපි ලොකවිදූ .෴ “සත්තාවාසාදි සංකාතේ -කාම රූපාදි කේ කතාසංකාර සත්ත මෝකාස – ලෝකේ යෝ වේදිතං නමේ” අර්ථය – * ස්ඛන්ධ ලෝක.* ධාතු ලෝක.* ආයතන ලෝක.* අවකාස ලෝක. * සංස්කාර… read more »

දස අසුභ නිමිති

1.උඩුමාතක හෙවත් ඉදිමුණු මළ සිරුර. මැරී දවසක් ගතවූ අමු සොහොනෙහි දමන ලද තැන්හි තැන්හි මස් ලොඹු සේ ඉදිමී ගියා වූ සිරුරක් නුවණින් බලා මාගේ ශරීරය ද මෙබදු ස්වභාව ඇත්තේ යයි… read more »

මහා සතිපට්ඨානය – කායගතාසතිය

තමාගේ කය ගැන යම් ඡනද රාගයක් අැත්ද, අනවශ්‍ය අැලීමක් අැත්ද, ඒම ඡනද රාගය දුරැ කරන්න මේ කර්මස්තානය හේතු වේවා..! දේශකයාණන් වහන්සේ: පුජණිය තපෝවනයේ සුමේධ ස්වාමින්වහන්සේ  

කමටහන් වාර්ථාව හා භාවනා අද්දැකීම් – 10

යෝගාවචරයින් විසින් තම අත්දැකිම් විස්තර කරමින්  භාවනාවේ නිරත වනවිට ඇතිවූ ගැටළු, හා ඒවාට ආචාර්යන් වහන්සේලා ලබාදුන් මඟ පෙම්වීම් ඇසුරෙන් සකස්කළ ලිපි පෙළකි. අමුනුෂ‍්‍ය දෝෂ හා බලපෑම් හේතුවෙන් දැනට භාවනාව නවතා ඇති ගිහි… read more »

කමටහන් වාර්ථාව හා භාවනා අද්දැකීම් – 9 (අමුනුෂ‍්‍ය දෝෂ හා බලපෑම්)

යෝගාවචරයින් විසින් තම අත්දැකිම් විස්තර කරමින්  භාවනාවේ නිරත වනවිට ඇතිවූ ගැටළු, හා ඒවාට ආචාර්යන් වහන්සේලා ලබාදුන් මඟ පෙම්වීම් ඇසුරෙන් සකස්කළ ලිපි පෙළකි. අමුනුෂ‍්‍ය දෝෂ හා බලපෑම් හේතුවෙන් දැනට භාවනාව නවතා ඇති ගිහි… read more »

Sidebar