ශ්‍රී ලංකාවේ ආරණ්‍ය සේනාසන

 1. නච්චිමලේ ආරණ්‍ය සේනාසනය
 2. කරඬුලෙන ආරණ්‍යය සේනාසනය
 3. නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය
 4. අරියකණ්ඨ ආරණ්‍ය සේනාසනය – නෙලුන්දෙනිය
 5. තපෝවනය ආරණ්‍ය සේනාසනය – මිහින්තලේ
 6. අරංකැලේ ආරණ්‍ය සේනාසනය – කුරුණෑගල
 7. සිරිමාන්න භික්ෂු විවේකාශ්‍රම ආරණ්‍ය සේනාසනය – අහුංගල්ල
 8. දිවියාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – කොස්ගොඩ
 9. රණගිරලෙන ආරණ්‍යය සේනාසනය – මැල්සිරිපුර
 10. තුන්දොළ ආරණ්‍ය සේනාසනය – අගලවත්ත
 11. කටාරම්පුර ආරණ්‍ය සේනාසනය
 12. මිතිරිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – මිරිතිගල
 13. ගල්දූව ආරණ්‍ය සේනාසනය – අම්බලන්ගොඩ 
 14. පියන්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 15. මාලිගාතැන්න ආරණ්‍ය සේනාසනය
 16. බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 17. කරඹගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 18. ස්වර්ණ ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය – අගලවත්ත
 19. කළුගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – බදුරලිය
 20. සිටිනමලුව ආරණ්‍ය සේනාසනය – බෙලිඅත්ත
 21. බුලුගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය – වැල්ලවාය
 22. ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය – ගලෙන්බිඳුනුවැව
 23. වැවේදෙනිය ආරණ්ය සේනාසනය – ඊරියතොට – කඹුරුපිටිය
 24. තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය – ඇල්පිටිය.
 25. නිමලව ආරණ්‍ය සේනාසනය – තිස්සමහාරාමය,
 26. සල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – රුවන්වැල්ල
 27. නාතගනේ ආරණ්‍යය සේනාසනය – කුරුණෑගල
 28. ත්‍රිපිටක ධර්ම ආරණ්‍ය සේනාසනය – කොග්ගල
 29. මඩකඩ ආරණ්‍යය සේනාසනය – ඉංගිරිය
 30. ගෝතම තපෝවනය ආරණ්‍ය සේනාසනය – මුල්ලේරියාව
 31. දොඹගස්කන්ද ආරණ්‍යසේනාසනය – ඉංගිරිය
 32. මෛත්‍රීගල නිස්සරණ වන ආරණ්‍ය සේනාසනය – කිරිඳිවැල
 33. දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – දිඹුලාගල
 34. පොල්ගස්දූව ආරණ්‍ය සේනාසනය – රත්ගම
 35. මහා තපෝවන ආරණ්‍ය සේනාසනය – යාල – කුටුම්බිගල
 36. වතුරුවිල ආරණ්‍ය සේනාසනය – ඇල්පිටිය
 37. රූමස්සල කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය
 38. බෝවලවත්ත ආරණ්‍ය සේනාසනය – හන්තාන කඳුවැටිය
 39. නිසසල ආරණ්‍ය සේනාසනය – කඳුබොඩ
 40. සිංහලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය – කොස්මුල්ල
 41. සඳවිමල ආරණ්‍ය සේනාසනය – පොකුණුවිට
 42. ගල්ලෙන ආරණ්‍ය සේනාසනය – රාවණා ඇල්ල
 43. ඇල්ලකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය
 44. නියඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 45. ලෙනගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය
 46. දොඩන්තලාව අරණ්‍ය සේනාසනය – වෑ උඩ
 47. දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 48. සල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 49. බඹරගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 50. මැල්ලගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – කෑගල්ල
 51. වෙහෙරගොඩ ආරණ්‍ය සේනාසනය – ඇතිමලේ
 52. කොඩිගලකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය – පොද්දල
 53. තලාතුඩුව ආරණ්‍ය සේනාසනය – කොග්ගල
 54. අරිසිමලේ ආරණ්‍ය සේනාසනය
 55. සිටිනමළුව ආරණ්‍ය සේනාසනය – බෙලිඅත්ත
 56. නන්දිමිත්‍ර ආරණ්‍ය සේනාසනය – අනුරාධපුරය
 57. කළුදිය පොකුණ ආරණ්‍ය සේනාසනය – මිහින්තලේ
 58. කහගල ආරණ්‍ය සේනාසනය, ඉලුක්ගොඩ, මාවනැල්ල
 59. ඉසිපතන ආරණ්‍ය සේනාසනය – කළුතර
 60. සිංහරාජ ආරණ්‍ය සේනාසනය
 61. ගල්ගිරියාකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය
 62. වැව්දෙණිය ආරණ්‍ය සේනාසනය – ඊරියතොට
 63. මුන්ඩිගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 64. මදුනාගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
 65. නාගලකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය
 66. ආඬියකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය – රිටිගල
 67. රම්මල ආරණ්‍ය සේනාසනය – වලස්මුල්ල
 68. සුද්දැල්ලාව ආරණ්‍ය සේනාසනය – පිටිගල
 69. වේදනිගම ආරණ්‍ය සේනාසනය ඇත්ගල – ගල්ගමුව
 70. හරිමග ආරණ්‍ය සේනාසනය- රත්නපිටිය
 71. කටුපොත කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය – ගල්කුලම
 72. ගල්කිරිකන්ද ධර්මරාජගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – ඇහැටුවැව
 73. කහගල ආරණ්‍ය සේනාසනය – ඉලුක්ගොඩ
 74. පිටබැද්දර නාකුටික ආරණ්‍ය සේනාසනය – මාතර
 75. කියාඩුව ආරණ්‍ය සේනාසනය – අකුරැස්ස
Sidebar