පංච සීලය සමාදන් වීම

  1. පාණාතිපාතා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  2. අදින්නාදානා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  3. කාමේසු මිච්ඡුාචාරා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  4. මුසාවාදා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  5. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
Sidebar