දහම් පාසල් අවසාන සහතික පත්‍ර විභාගය – බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂා පරිචය

සම්පාදනය හා ප්‍රකාශනය : බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
මුද්‍රණය : රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව

Sidebar