ධර්මාචාර්ය විභාගය – බෞද්ධ සමාජ දර්ශනය

සම්පාදනය හා ප්‍රකාශනය : බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
මුද්‍රණය : රජයේ මුද්‍රණ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව

Sidebar