දහම් පාසල් අවසාන සහතික පත්‍ර විභාගය – බෞද්ධ සංස්කෘතිය

සම්පාදනය හා ප්‍රකාශනය : බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
මුද්‍රණය : රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව

I කොටස-බෞද්ධ සිරිත් විරිත්

II කොටස-ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ කලා ශිල්ප

III කොටස-ලෝක බෞද්ධ සංස්කෘතිය

Sidebar