අභිධර්ම මාර්ගය – රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල ස්වාමීන්වහන්සේ

මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්දවිමල (සාහිත්‍ය චක්‍රවර්තී, පණ්ඩිත, ප්‍රවචන විශාරද, අමරපුර මහා මහෝපාධ්‍යාය ශාසන ශෝභන, ශ්‍රී සද්ධර්ම ශිරෝමණි) මහානායක ස්වාමිපාදයන්වහන්සේ විසින් සම්පාදිතයි.

ප්‍රකාශක :

ශ්‍රී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
ශ්‍රී විනයාලංකාරාමය
පොකුණුවිට 12404.
ශ්‍රී ලංකාව

දු.ක: (+94) 034 2263 958

ISBN : 0955-8663-03-4

 

Sidebar