සාහිත්‍ය

දරු නැළවිල්ල හෙවත් ජාතික තොටිල්ල

මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේසමනොළ ගිරි පෙදෙසින්නේමඳ සුළඟයි මේ එන්නේමගේ පුතා නිඳියන්නේ නිදහස මහ මුහුදක් වේඑහි උල්පත පුත! නුඹ වේඒ බව සිහිකොට මෙලොවේයුතුකම ඉටු කළ යුතු වේ විජය තුමා තම්මැන්නේපිරිවර සෙන් සමගින්නේසිටි සැටි දැන් සිහි වෙන්නේමගේ පුතා නැළවෙන්නේ දෙන දිවි මුත් රට වෙනුවෙන්ජාතික දරුවන් ලැබුවෙන්මිදී නොයෙක් සතුරු මුවෙන්ලක් මව් විසුවා ය සුවෙන් තවුසෙකු සේ ඇඳ පැළඳාපඬුවස්දෙව් මහ… read more »

Sidebar