ස්ථාන

ශ්‍රී ලංකාවේ ආරණ්‍ය සේනාසන

නච්චිමලේ ආරණ්‍ය සේනාසනය කරඬුලෙන ආරණ්‍යය සේනාසනය නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනය අරියකණ්ඨ ආරණ්‍ය සේනාසනය – නෙලුන්දෙනිය තපෝවනය ආරණ්‍ය සේනාසනය – මිහින්තලේ අරංකැලේ ආරණ්‍ය සේනාසනය – කුරුණෑගල සිරිමාන්න භික්ෂු විවේකාශ්‍රම ආරණ්‍ය සේනාසනය… read more »

විපස්සනා භාවනා අසපුව

[ලිපියක් අත්අකුරින් හෝ ටයිප් කර සකසා අපවෙත ඊ මේල් මගින් (theravadapublicbuddhistlibrary@gmail.com) ලැබෙන්න සලස්වන්න.]

Sidebar