ගිහි සීලය

ගිහි සීලය යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ බෞද්ධ උපාසක උපාසිකාවන්ගේ සීලය යි. බෞද්ධ උපාසක උපාසිකාවන් අතර ගිහි සුදුවත් හඳිනා බ‍්‍රහ්මචාරී උපාසක උපාසිකාවන් ද ගිහි සුදුවත් හඳිනා කාමභෝගී උපාසක උපාසිකාවන් ද සිටි බව ත‍්‍රිපිටකයෙහි සඳහන් වේ ( දීඝනිකාය – මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය (☸ බු.ච.ස.ත්‍රි.  | බු.ජ.ත්‍රි.) ). ගිහි සුදුවත් හඳිනා කාමභෝගී උපාසක උපාසිකාවන්ගේ නිත්‍ය සීලය තිසරණ සහිත පංචසීලය යි.

ගිහි සුදුවත් හඳිනා බ‍්‍රහ්මචාරී උපාසක උපාසිකාවන්ගේ සීලයෙහි ප‍්‍රභේද සතරකි.

එනම් :

  1. තිසරණ සහිත ආදිබ‍්‍රහ්මචරියක පංච සීලය
  2. තිසරණ සහිත උපෝසථ අෂ්ටාංග සීලය
  3. තිසරණ සහිත උපෝසථ නවාංග සීලය
  4. තිසරණ සහිත උපෝසථ දසාංග සීලය

උපුටා ගැනීම : උපෝසථෝපදේශය – සමින්ද රණසිංහ මහතා (aathaapi.org)

Sidebar