උපෝසථ දසාංග සීලය

  1. පාණාතිපාතා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  2. අදින්නාදානා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  3. අබ‍්‍රහ්මචරියා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  4. මුසාවාදා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  5. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨානා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  6. විකාල භෝජනා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  7. නච්ච ගීත වාදිත විසූකදස්සනා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  8. මාලා ගන්ධවිලේපන ධාරණ මණ්ඩන විභූසනට්ඨානා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  9. උච්චාසයන මහාසයනා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
  10. ජාත රූප රජත පටිග්ගහණා වෙරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
Sidebar